Powrót do bloga Wróć do bloga

Zmiana dotycząca terminów zapłaty w transakcjach handlowych

Od 1 styczna 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Zmiany te związane są z ogłoszeniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa ta, mająca wzmocnić płynność finansową przedsiębiorstw, wprowadza zmiany do ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Do najistotniejszych zmian należą:

  • zmiana terminów zapłaty, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni przedsiębiorca – termin zapłaty nie będzie mógł przekraczać 60 dni (zapis umowny określający dłuższy termin zapłaty będzie nieważny),
  • termin zapłaty w innych transakcjach handlowych bez udziału podmiotów publicznych będzie również wynosił 60 dni, (strony będą miały uprawnienie do ustalenia dłuższego terminu, pod warunkiem jednak, że nie będzie to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela),
  • termin zapłaty, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będzie wynosił 30 dni (z wyłączeniem sytuacji, gdy podmiot publiczny będzie podmiotem leczniczym, wtedy wynosi 60 dni),
  • najwięksi płatnicy CIT-u będą zobowiązani do przesyłania do końca stycznia każdego roku sprawozdania o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
  • odsetki za opóźnienie w przypadku transakcji handlowych zostaną zwiększone o dwa punkty procentowe w porównaniu do aktualnie obowiązującego stanu prawnego,
  • nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub usługi określono jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji,
  • nadmierne opóźnianie się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych, które wystąpi, gdy w okresie kolejnych 3 miesięcy suma świadczeń pieniężnych zapłaconych po terminie lub niezapłaconych wynosi co najmniej 2 mln PLN, stanie się zakazane i będzie podstawą do prowadzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych, które może zakończyć się nałożeniem kary pieniężnej.

Dla wierzycieli wprowadzono ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu cywilnym takie jak brak konieczności wykazania interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, gdy wartość transakcji handlowej nie przekracza 75 000 PLN, a od dnia upływu terminu jej płatności upłynęło co najmniej trzy miesiące czy możliwość wydawania postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia przez Referendarza Sądowego.

Ustawa ograniczająca zatory płatnicze wprowadziła również zmiany w CIT, łącząc nowe terminy zapłaty z możliwością zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów na gruncie CIT.

Wierzyciele, którym należność nie została zapłacona w terminie, będą mieli możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności zaliczonej do przychodów, a dłużnicy będą mieli obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o wartość zobowiązania zaliczoną do kosztów podatkowych, jeśli należność nie została uregulowana lub zbyta w terminie 90 dni od upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie.

Powyżej zaprezentowaliśmy jedynie niektóre zmiany wynikające z omawianej nowelizacji. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat przedstawionych zmian lub porozmawiać o ich wpływie na działalność Państwa firmy, służymy Państwu pomocą.

Udostępnij:
LinkedInFacebook