Powrót do bloga Wróć do bloga

Obowiązkowa strona internetowa dla S.A. i S.K.A.

Wszystkie spółki akcyjne i spółki komandytowo akcyjne, które nie mają jeszcze własnej strony internetowej – muszą jak najszybciej ją założyć. Od 1 stycznia 2020 r. znowelizowany kodeks spółek handlowych wymaga od spółek posiadania strony internetowej pod rygorem surowych kar.

Podmioty, które uruchomiły strony internetowe wcześniej muszą się upewnić czy publikowane są na nich wymagane przez prawo informacje oraz czy są na bieżąco aktualizowane.

Z uwagi na dość ogólne sformułowanie zawarte w art. 5 par. 5 k.s.h., który mówi o zamieszczeniu „wymaganych przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek” najlepiej umieścić na stronie internetowej specjalną zakładkę oznaczoną tytułem „Ogłoszenia dla akcjonariuszy”, w której regularnie zamieszczane będą np. informacje o walnych zgromadzeniach, sprawozdaniach finansowych, wezwania dla akcjonariuszy. Należy pamiętać, że na stronie internetowej powinny znaleźć się także podstawowe informacje o podmiocie – firma, siedziba, adres spółki, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, NIP, wysokość kapitału zakładowego, wysokość kapitału wpłaconego, a w przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego informacja, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.

Obowiązku bieżącego aktualizowania strony internetowej spółki nie można zlekceważyć. Ustawodawca przewidział bowiem surowe sankcje za zamieszczanie na stronie internetowej informacji w sposób nieprawidłowy bądź za niezamieszczanie ich w ogóle. Zignorowanie tego obowiązku może skończyć się karą grzywny do 5 tys. złotych nałożoną na na każdego członka zarządu S.A. bądź komplementariusza uprawnionego do reprezentacji S.K.A. Grzywna nie jest jedyną konsekwencją za brak bieżącej aktualizacji strony internetowej. Niezamieszczenie informacji o planowanym walnym zgromadzeniu może spowodować, że nieuczestniczący w nim akcjonariusz będzie mógł zaskarżyć podjęte uchwały.

Wraz z wprowadzeniem powyższych zmian wiąże się także jeszcze jeden obowiązek – konieczność ujawnienia adresu strony internetowej w KRS i każdorazowej zmiany tego adresu (art. 47 ust. 1 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. z 2019 r. poz. 1500; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1655). Należy liczyć się także z tym, że Sąd Rejestrowy będzie miał możliwość łatwej weryfikacji, czy powyższy obowiązek został spełniony. W razie zaniedbania powyższego obowiązku należy się liczyć ze wszczęciem postepowania przymuszającego, które w razie bezskutecznego upływu terminu na dokonanie zmian (7 dni) może skończyć się grzywną w wysokości do 15 tys. zł nakładaną na każdego z członków zarządu.

Udostępnij:
LinkedInFacebook