Powrót do bloga Wróć do bloga

Nawet 100 tysięcy złotych kary za nieprawdziwe informacje w oświadczeniu o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do obrotu

Od 19 kwietnia 2020 roku będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich krajach UE nowe unijne rozporządzenie 2019/515 z 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim. Rozporządzenie wprowadza wzór oświadczenia o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do obrotu (zwane oświadczeniem o wzajemnym uznawaniu). Wzór oświadczenia oraz wytyczne, jak je wypełnić, będą udostępnione w jednolitym portalu cyfrowym we wszystkich językach urzędowych Unii.

Celem jego przyjęcia było zminimalizowanie prawdopodobieństwa tworzenia niezgodnych z prawem przeszkód dla swobodnego przepływu towarów, które już zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w innym kraju UE.

Aby uniknąć składania fałszywych oświadczeń ustawodawca przewidział sankcję – znajduje się ona w bardzo krótkim projekcie ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim. Producenci, upoważnieni przedstawiciele, importerzy lub dystrybutorzy za udzielenie w oświadczeniu o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do obrotu informacji niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, w tym za poprawność informacji, które przetłumaczyły mogą zostać ukarani nawet Kara może wynieść nawet 100 tysięcy złotych.

Prawo do nakładania kar będą miały organy, które będą oceniać oświadczenia, różne w zależności od towaru.

Oświadczenie ma zapewnić właściwym organom niezbędne informacje na temat towarów i ich zgodności z przepisami mającymi zastosowanie w innym państwie członkowskim, zastąpi także wiele dokumentów, które były wymagane do tej pory przy wprowadzenia produktu, co ułatwi podmiotom gospodarczym działalność w innych krajach.  Rozporządzenie nakłada także obowiązek utworzenia Krajowego punku kontaktowego ds. produktów. Firmy będą mogły uzyskać w nim informacje na temat prawa obowiązującego w danym państwie UE.  Informacje te mają być dostępne na stronie internetowej punktu, ale też przesłane bezpłatnie na wniosek przedsiębiorcy. Odpowiedzi mają być przesłane w ciągu 15 dni roboczych licząc od dnia przekazania zapytania.

Udostępnij:
LinkedInFacebook