Powrót do bloga Wróć do bloga

„Tarcza 2.0” i zmiany w zakresie odbierania przesyłek poleconych w czasie pandemii COVID-19

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 17.04.2020 roku, poz.695) [„Specustawa Tarcza II”] należy zwrócić uwagę na bardzo poważne ryzyko jakie pojawiło się wraz ze wprowadzeniem w życie niniejszej ustawy.
Wprowadzono istotne zmiany w zakresie odbierania przesyłek poleconych wysyłanych za potwierdzeniem odbioru.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nieodebrana przesyłka polecona – po 14 dniach oczekiwania na poczcie traktowana była jak skutecznie doręczona.
Z powodu epidemii koronawirusa ta zasada została zlikwidowana – mówi o tym art. 98 Tarczy 2.0.

art.98 1. Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 
1) postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych; 
2) postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.26); 
3) kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
4) przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:
a) sądy i Trybunały, 
b) prokuraturę i inne organy ścigania, 
c) komornika sądowego. 
Z ustępu 2 artykułu powyżej wynika bowiem, że zasada ta nie będzie miała zastosowania do: postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, postępowań, o których mowa w dziale IIIB ordynacji podatkowej (dotyczy on postępowań w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, a także do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego.
Z nieznanych przyczyn powołany przepis nie wyłącza jednak przesyłek poleconych przesyłanych przez lub do organów administracji państwowej w postępowaniach innych niż wymienione w ust.2. Można odnieść wrażenie, że istotna część zawartych w nim rozwiązań służy interesom budżetu lub organów państwa niż podatników. Zdumienie budzi wyjątek od wprowadzonej zasady, dotyczący m.in. kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. W związku ze wprowadzeniem niniejszego przepisu w takim brzmieniu nie tylko zasada lojalności państwa wobec obywatela doznaje istotnego uszczerbku. Powyższy zapis oznacza także, że jeżeli adresat listu poleconego (nie objęty listą podmiotów urzędowych w art.98 ust.2 Specustawy) tj. m.in. dłużnik, klient lub uczestnik postępowania administracyjnego, nie tylko osoba fizyczna ale również przedsiębiorca (wpisany do CEDIG lub KRS) nie odbierze listu poleconego od listonosza, a następnie nie odbierze przesyłki awizowanej na poczcie przez okres trwania epidemii oraz 14 dni po jej zakończeniu, to takiej przesyłki nie uważa się za skutecznie doręczoną. Nawet pomimo obowiązującego domniemania, że doręczenia na adres wpisany do CEDIG lub KRS są skuteczne.
Powyższym przepisem ustawodawca de facto ułatwia życie niesolidnym dłużnikom, utrudniając dochodzenie wymagalnych należności. Przepis ten umożliwia również skuteczne blokowanie np. postępowań administracyjnych.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że na samym awizo nie ma zazwyczaj żadnej informacji, jakiego rodzaju przesyłka czeka w placówce pocztowej – w związku z powyższym zastrzeżenie to podważa sens całej regulacji.
Z perspektywy tego przepisu należy zwrócić uwagę na system doręczania przesyłek (np. faktur i innych dokumentów) Klientom za pośrednictwem przesyłek poleconych. Dzięki opisanej wyżej regulacji może się okazać, że nie zostaną one skutecznie doręczone.
W celu zabezpieczenia swych uzasadnionych interesów, zalecamy odbiór każdej awizowanej przesyłki.

Udostępnij:
LinkedInFacebook