Powrót do bloga Wróć do bloga

Bałagan z terminami w trakcie pandemii COVID-19

Ustawodawca zapomniał o prawie cywilnym!

Szanowni Państwo, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz.374, dalej: „Specustawa COVID-19”), a także jej nowelizacje wprowadziły olbrzymie zamieszanie w życiu polskich przedsiębiorców. Zmiany mające ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie w okresie pandemii okazały się dalece niekorzystne i utrudniające im dochodzenie swoich praw.

Rząd zadecydował bowiem że bieg terminów procesowych w sprawach:

  • sądowoadministracyjnych,
  • egzekucyjnych,
  • karnych,
  • karnoskarbowych,
  • administracyjnych,
  • o wykroczenia,
  • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej;

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania pandemii COVID-19.

Z zupełnie niezrozumiałych przyczyn ustawodawca całkowicie pominął wszystkie sprawy cywilne.  W związku z powyższym, pomimo trwającej w kraju pandemii COVID-19, wszystkie terminy procesowe i sądowe w sprawach cywilnych biegną normalnie. Tarcza antykryzysowa nie zawiera także ani jednego przepisu odnoszącego się do przerwania biegu przedawnienia roszczeń cywilnych. Takiej irracjonalnej decyzji ustawodawcy nie sposób wyjaśnić w obecnej sytuacji.

Przedsiębiorcy, którym przysługują roszczenia cywilne, które mogą wkrótce ulec przedawnieniu muszą się zatem pośpieszyć.

Pozostaje im bowiem złożyć pozew przed upływem terminu przedawnienia lub podjąć próbę ratowania sytuacji poprzez podjęcie czynności mającej na celu przerwanie biegu przedawnienia (np. złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej).

Ostatnią możliwością jest powołanie się na art. 121 pkt. 4 kodeksu cywilnego – który mówi że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody. Zalecamy jednak zastosowane tego przepisu jedynie jako rozwiązanie o charakterze awaryjnym.

W związku z powyższym zalecamy przedsiębiorcom daleko idącą ostrożność w przypadku spraw, których termin przedawnienia upływa w niedalekiej przyszłości.

Udostępnij:
LinkedInFacebook