Powrót do bloga Wróć do bloga

Pracodawca może pozwać za wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa nawet po upływie czasu zakazu konkurencji

Nawet po upływie okresu obowiązywania zakazu konkurencji pracodawca może wnieść pozew przeciwko byłemu pracownikowi, który pozyskał, ujawnił i wykorzystał tajemnice przedsiębiorstwa – wyrok Izby Cywilnej SN z 25 września 2019 r. o sygn. akt: III CSK 217/17.

Spółka zajmująca się marketingiem farmaceutyków pozwała swoją byłą pracownicę, prokurenta Spółki. W 2013 r. wzięła ona urlop macierzyński i po jego zakończeniu nie wróciła do pracy. Zrezygnowała z funkcji prokurenta, a następnie utworzyła swoją spółkę o podobnym zakresie usług, przejęła klientów i strukturę organizacyjną wraz z tajemnicą przedsiębiorstwa byłego pracodawcy. W czasie trwania umowy o pracę obowiązywała ją tajemnica przedsiębiorcy i była objęta zakazem konkurencji obowiązującym przez rok. Miała też obowiązek zwrócić wszystkie dokumenty obejmujące tajemnice przedsiębiorstwa wraz wykorzystywanymi w pracy komputerami. Powodowa spółka zażądała przeprosin, zaniechania działalności w zakresie marketingu i odszkodowania w wysokości 112 tys. zł za naruszenie tajemnicy przedsiębiorcy, a także – 157 tys. zł za bezprawne uzyskanie korzyści będących wynikiem przejęcia klientów. Sądy obu instancji oddaliły powództwo. W skardze kasacyjnej powód zarzucił wyrokowi Sądu Apelacyjnego m.in. to, że sąd nie dostrzegł naruszenia dobrych obyczajów handlowych i tzw. uczciwości kupieckiej oraz, że wyrok nie objął takich aspektów sprawy jak: przejecie informacji handlowej, listy podwykonawców, złamania zakazu konkurencji, naruszenia zasady zaufania do prokurenta.

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej uchylił wyrok, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd podkreślił, że istotą problemu jest uregulowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, zawartej w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Według tego przepisu przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Ten przepis trzeba powiązać z ust. 1 tego artykułu, który mówi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zdaniem Sądu nie jest tak, że po roku obowiązywania zakazu konkurencji pracownik może ujawnić wszystko, możliwe jest roszczenie pracodawcy po tym czasie. Pozwana musi udowodnić, że wykorzystane informacje wynikają z jej doświadczenia zawodowego, a nie z pozyskania ich u byłego pracodawcy.

Udostępnij:
LinkedInFacebook