Właściciel serwisu

Właścicielem serwisu dostępnego pod adresem www.mrkradcowie.pl („Strona”) jest Magdalena Konik, Robert Konik, Krzysztof Konik MRK Radcowie Prawni s.c., ul. Rusznikarska 16/128, 31-261 Kraków („MRK Radcowie Prawni”). W razie jakichkolwiek uwag, pytań lub reklamacji prosimy o kontakt z MRK Radcowie Prawni. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Szczegółowe dane kontaktowe MRK Radcowie Prawni dostępne są na Stronie w zakładce „Kontakt”.

Wymagania techniczne

Dla Korzystania ze Strony konieczne jest dysponowanie urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.

Zakaz działań bezprawnych

W przypadku korzystania ze Strony lub otrzymywania materiałów informacyjnych i okolicznościowych udostępnianych przez MRK Radcowie Prawni, Użytkownik winien działać z poszanowaniem prawa. Zakazane jest w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały i wiadomości zamieszczane na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym zakresie nie stanowią one porady prawnej, ani oferty w rozumieniu przepisów prawa. MRK Radcowie Prawni dokłada wszelkich starań w celu zachowania aktualności, rzetelności i przydatności zamieszczanych na stronie materiałów, niemniej jednak nie składa żadnych gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

Prawa autorskie

Niniejsza Strona (jej zawartość i struktura) są chronione prawami autorskimi. Niedozwolone jest wykorzystywanie jakichkolwiek prezentowanych na Stronie materiałów lub elementów Strony dla celów komercyjnych, bez zgody MRK Radcowie Prawni.

Dane osobowe

 1. MRK Radcowie Prawni jest administratorem przetwarzanych przez siebie danych osobowych,w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. MRK Radcowie Prawni przetwarza dane osobowe tylko w przypadkach prawnie dozwolonych, na warunkach wynikających z przepisów prawa, w tym RODO. W szczególności MRK Radcowie Prawni przetwarza dane osobowe, gdy jest to niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie takiej osoby przed zawarciem umowy; do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MRK Radcowie Prawni; do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MRK Radcowie Prawni (względnie inne podmioty) lub na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.
 3. MRK Radcowie Prawni przechowuje dane tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania.
 4. Osoby, których dane są przez MRK Radcowie Prawni przetwarzane mogą, w zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO, wykonywać prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdyby były one przez MRK Radcowie Prawni przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zaś podstawą przetwarzania jest zgoda lub dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy), a także prawo do sprzeciwu i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie osoby, której dane dotyczą, ma ona w każdym momencie prawo do wycofania tej zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem..
 5. MRK Radcowie Prawni przetwarza dane osobowe stosując odpowiednie, techniczne i organizacyjne, środki bezpieczeństwa.
 6. Odbiorcami danych przetwarzanych przez MRK Radcowie Prawni są w niezbędnym zakresie: pracownicy i współpracownicy MRK Radcowie Prawni; organy publiczne; podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu MRK Radcowie Prawni (m.in. świadczące usługi informatyczne, marketingowe); podmioty świadczące na rzecz MRK Radcowie Prawni usługi wspierające działalność MRK Radcowie Prawni.

Cookies

 1. W związku funkcjonowaniem Strony automatycznie przetwarzane są informacje zawarte w tzw. plikach cookies. Pliki te stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i służą korzystaniu z tej Strony. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony oraz uzyskującym do nich dostęp jest MRK Radcowie Prawni. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony automatyczne zbierane są dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 2. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • Wydajnościowe cookies – umożliwiające zbieranie informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony.
  • Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez Użytkowników (takie jak język lub region, w którym Użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał Użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony, które można edytować.
  • Niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony.
 3. Na Stronie stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).”Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Pliki cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 5. Dane zbierane podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony mogą być zapisywane w logach serwera. Nadto MRK Radcowie Prawni korzysta z usługi Google Analytics (systemu analityki internetowej) w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu z witryny. Informacje w związku z usługą Google Analytics są przechowywane przez okres 26 miesięcy. W celu korzystania z tej usługi zbierane informacje przekazywane są firmie Google, dysponującej certyfikatem Programu Tarcza Prywatności UE-USA, który to program objęty jest decyzją Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Aby wyłączyć działanie Google Analytics należy skorzystać z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout i dostępnego tam dodatku. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/.
 6. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez MRK Radcowie Prawni na urządzeniu Użytkownika Strony, wyraża on za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może zrezygnować z cookies lub usunąć je, wybierając odpowiednie ustawienia w używanym przez siebie oprogramowaniu (przeglądarce internetowej). Pod następującymi linkami znajdują się informacje na temat sposobów usunięcia cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych:
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 8. Dane zbierane w związku z korzystaniem Użytkownika ze Strony wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, w celach statystycznych (np. badania popularności poszczególnych zakładek), w celach optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika Strony.

Udostępnianie materiałów informacyjnych i okolicznościowych

Dalsze informacje dotyczące udostępniania materiałów informacyjnych i okolicznościowych, dostępne są pod tym adresem

Kontakt