Powrót do bloga Wróć do bloga

Elektroniczna baza podatników VAT – obowiązki i sankcje

Nowy wykaz podatników VAT to z pewnością najważniejsza zmiana, z jaką od 1 września 2019 r. muszą się zmierzyć podatnicy podatku od towarów i usług.

Zgodnie z treścią ustawy, wykaz zawiera dane o:

  • podmiotach, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
  • podmiotach zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tj. dane o podatnikach VAT czynnych i zwolnionych), w tym o podmiotach, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Funkcjonujące do tej pory rejestry zostały połączone w jedną bazę podatników VAT, rozszerzoną o dodatkowe dane (takie jak m.in. numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym).

Dla ułatwienia wskazujemy adres:  wyszukiwarka podatników VAT.

Rejestr jest aktualizowany raz na dobę w każdy dzień roboczy.

Zgodnie z ustawą, podatnicy nie będą mogli uwzględnić w kosztach podatkowych danego wydatku w części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub została dokonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie.

Dotyczy to płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami.

W takim przypadku przepisy przewidują sankcję w postaci objęcia nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę transakcję. Należy pamiętać, że zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny niż zawarty w wykazie, w terminie do trzech dni od daty zlecenia przelewu, uwolni nas od sankcji wymienionych w ustawie.

Zmiany weszły w życie od 1 września 2019 roku, jednak sankcje będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Aby uniknąć narażenia się na daleko idące sankcje wynikające z ustawy, zalecamy możliwie jak najszybciej po opublikowaniu białej listy:

  • przed dokonaniem przelewu (tj. w dniu zlecenia przelewu) zweryfikować, czy rachunek na który dokonamy płatności należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na białej liście;
  • skontrolować prawidłowość rozliczeń po dokonaniu przelewu, aby w przypadku zidentyfikowania błędu móc w terminie 3 dni od zlecenia przelewu poinformować naczelnika urzędu skarbowego o ewentualnych nieprawidłowościach;
  • zweryfikować prawidłowość danych Państwa firmy umieszczonych w wykazie podatników VAT.
Udostępnij:
LinkedInFacebook