Powrót do bloga Wróć do bloga

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązek zgłoszenia

Dokładnie 13 października 2019 roku wejdzie w życie art. 194 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa”) tworzący Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz art. 195 Ustawy zobowiązujący spółki do przesłania do niego informacji.

Spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz akcyjne, które nie są notowane na giełdzie, muszą przygotować się do nowych obowiązków.

Spółki wymienione powyżej będą musiały za pośrednictwem strony internetowej podać: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu – osobie fizycznej, która sprawuje faktyczną kontrolę nad spółką (w tym osoby fizyczne kontrolującej pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 25% udziałów/akcji w danej spółce). Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku międzynarodowych grup kapitałowych, w większości przypadków wykonanie tego obowiązku może być niemożliwe lub znacznie utrudnione. W takim przypadku za beneficjentów rzeczywistych uznawane będą osoby fizyczne zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w strukturze podmiotu dominującego w danej grupie kapitałowej. Wszelkie dane osobowe ujawnione w Rejestrze będą udostępniane i przetwarzane bez wiedzy osób tam ujawnionych. Ustawodawca nie ograniczył także dostępności do bazy danych poprzez konieczność wykazania uzasadnionego interesu prawnego.

Spółki istniejące przed 13 października 2019 r. mają sześć miesięcy na zgłoszenie wymaganych danych – t.j. do 13 kwietnia 2020 r. 

Spółki powstałe po tej dacie muszą przekazać niezbędne informacje w ciągu 7 dni od wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Ustawodawca przewidział również 7 dniowy termin na aktualizację zgłoszonych danych.

Zgłoszenie dokonywane będzie w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Brak dopełnienia obowiązku zgłoszenia może skutkować dotkliwą karą pieniężną (nawet do 1.000.000 zł).  Jednocześnie osoba dokonująca zgłoszenia (członek zarządu/wspólnik) informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji będzie ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do Rejestru.

W niedalekiej przyszłości możliwość identyfikacji beneficjenta rzeczywistego dotyczyć będzie praktycznie każdej spółki handlowej zarejestrowanej na terenie UE.

Udostępnij:
LinkedInFacebook