Udzielamy porad i sporządzamy opinie w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony konkurencji, prawa własności przemysłowej oraz kampanii marketingowych. Przygotowujemy umowy o przeniesienie i udzielenie licencji do autorskich praw majątkowych, zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych, umowy licencyjne. Sporządzamy regulaminy akcji, konkursów i programów marketingowych. Przygotowujemy dobrowolne kodeksy marketingowe.

Naszych Klientów reprezentujemy we wszystkich sprawach związanych z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, naruszeniem praw własności intelektualnej, w sprawach antymonopolowych, a także w sporach dotyczących niedozwolonych klauzul umownych.

Kontakt