Szanowna/y Pani/Panie,

w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy niniejszym, iż Magdalena Konik, Robert Konik, Krzysztof Konik MRK Radcowie Prawni s.c., ul. Rusznikarska 16/128, 31-261 Kraków („MRK Radcowie Prawni”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesyłaniem Pani/Panu materiałów informacyjnych i okolicznościowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania materiały te nie będą mogły być przez MRK Radcowie Prawni przesyłane pocztą elektroniczną.

Pani/Pana dane przetwarzamy tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji następujących celów przetwarzania:

  1. Cel: analiza poprawności realizowania wysyłki i statystyka korzystania z materiałów informacyjnych i okolicznościowych, udostępnianych przez MRK Radcowie Prawni.
    Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MRK Radcowie Prawni); prawnie uzasadniony interes realizowany przez MRK Radcowie Prawni: analizowanie poprawności realizowania wysyłki i statystyka korzystania z materiałów informacyjnych i okolicznościowych. Okres przechowywania: okres niezbędny do realizacji tego celu, lecz nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.
  2. Cel: przesyłanie do Pani/Pana pocztą elektroniczną materiałów informacyjnych i okolicznościowych, udostępnianych przez MRK Radcowie Prawni.
    Podstawa prawna: Pani/Pana zgoda. Okres przechowywania: okres niezbędny do realizacji tego celu, lecz nie dłużej niż do momentu cofnięcia Pani/Pana zgody lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

MRK Radcowie Prawni nie dokonuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą w niezbędnym zakresie: pracownicy i współpracownicy MRK Radcowie Prawni; organy publiczne; podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu MRK Radcowie Prawni (m.in. świadczące usługi informatyczne, marketingowe); podmioty świadczące na rzecz MRK Radcowie Prawni usługi wspierające działalność MRK Radcowie Prawni.

W zakresie i zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadku, gdyby były one przez MRK Radcowie Prawni przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zaś podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MRK Radcowie Prawni lub przez stronę trzecią). Prawo to obejmuje również przypadki profilowania na podstawie tego przepisu. Mimo wniesienia sprzeciwu MRK Radcowie Prawni będzie jednak mogło nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Pani/Pana dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

Pani/Pana dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych, tylko gdy Komisja Europejska stwierdzi, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor w państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony lub gdy zastosowane będą inne odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia, w szczególności standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. MRK Radcowie Prawni informuje, że korzysta z usług Microsoft Corporation oraz Apple Inc. dysponującej certyfikatami Programu Tarcza Prywatności UE-USA, który to program objęty jest decyzją Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Robert Konik
Wspólnik

Kontakt